Dyslexie

Dyslexie 

Wat is dyslexie?

We spreken van dyslexie als een leerling een ernstige lees- en spellingachterstand heeft die ondanks alle inspanningen hardnekkig aanwezig blijft. Dat wil zeggen dat de in het onderwijs gebruikelijke didactische maatregelen en inspanningen op remediëringsgebied een zeer gering resultaat opleveren. De leerling blijft kampen met een zeer trage en / of onnauwkeurige en snel verstoorde woordidentificatie.  

Een leerling wordt erkend als leerling met lees- en / of spelproblemen op grond van een officieel testrapport van een orthopedagoog of een GZ psycholoog met (geregistreerde) testbevoegdheid. Zo'n rapport dient van redelijk recente datum te zijn. Op grond van dit rapport stelt de deskundige een dyslexieverklaring op die onbeperkt geldig blijft. 

 Doel van het dyslexiebeleid op Trevianum is dat de leerling het niveau van onderwijs kan volgen dat aansluit bij zijn of haar intellectuele capaciteiten 

Extra mogelijkheden 

De leerlingen hebben bij schriftelijk overhoringen / toetsen / proefwerken net als bij het centraal examen recht op extra tijd. Of de leerling ook gebruik wil maken van dit recht zal per vak en per schooljaar met de leerling besproken worden. 
 
Voor alle dyslectische leerlingen geldt dat zij via het boekenfonds aanspraak kunnen maken op auditief ondersteunde boeken / werkboeken.  

Extra tijd: In de proefwerkperiode of bij centrale toetsen hebben de leerlingen recht op extra tijd; per lesuur komt dit neer op tien minuten. Op het examen bedraagt de extra tijd maximaal dertig minuten.  

Is het om organisatorische redenen niet mogelijk om tijdverlenging te geven, dan geeft de vakdocent vooraf aan welke opgaven de leerling niet moet maken. Dit komt neer op globaal 20% minder opgaven.  

Schriftelijk werk: alle schriftelijke werken worden conform de eindexamenopgaven aangeboden in Arial 12 en regelafstand 1,5.  

Andere toetsvormen: op grond van het handelingsplan kunnen – binnen bepaalde marges –  andere toetsvormen afgesproken worden (bijvoorbeeld een toets mondeling overhoren), waardoor ‘compensatiepunten’ gegeven kunnen worden. 

Dyslexiekaart: elke leerling is anders

Op grond van het handelingsplan van de (externe) remedial teacher kan de leerling extra faciliteiten krijgen zoals: 

  • Het gebruik maken van audio-ondersteuning tijdens toetsen; 
  • (onder bepaalde omstandigheden) het gebruik van een computer of laptop. 

Deze faciliteiten zijn vastgelegd in een dyslexiekaart die jaarlijks wordt aangepast. De leerling ontvangt deze afspraken op zijn dyslexiepas. 

Inzet / motivatie 

De leerling met lees- en spellingsproblemen weet dat hij/zij hierdoor – in vergelijking met klasgenoten – gehandicapt is en dat een (enorme) extra inspanning nodig is om op gelijk niveau te kunnen presteren. Als deze leerlingen bereid zijn alles op alles te zetten kunnen we samen veel bereiken. We rekenen op deze extra inzet!  

Coördinator dyslectische leerlingen 

De begeleiding van leerlingen die dyslectisch zijn, blijkt in de praktijk een gecompliceerde zaak. De mentor is voor deze taak vaak niet voldoende toegerust. Daarom zijn er op Trevianum twee personen in het bijzonder belast met de schoolloopbaan lange begeleiding van dyslectische leerlingen. Zij dragen in belangrijke mate – overigens samen met de leerling – bij aan goede communicatie tussen (dyslectische) leerlingen en vakdocenten en aan het nakomen van de gemaakte afspraken. Voor zowel de onderbouw als de bovenbouw is mevrouw K. Cremers-Erckens verantwoordelijk voor deze speciale begeleiding. 

Het dyslexiebeleid van Trevianum sluit aan bij het protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs. 

Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
Trevianum Scholengroep
© Trevianum scholengroep 2024